AWM200

27MHz 1.8mAntenna Whip

Description

27MHz 1.8mAntenna Whip

To be mounted onUniden MBMxx MountSeries

Documentation