AWM201

27MHz 2.4mAntenna Whip

Description

27MHz 2.4mAntenna Whip

To be mounted onUniden MBMxx MountSeries

Documentation